Už Vám bylo 18 let?


Ochrana osobních údajů

V souladu s:

 • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále také jen jako "Nařízení GDPR"),
 • zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále také jen jako "Zákon"),

Vám tímto dokumentem poskytujeme základní informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů, kterým se rozumí Pivovar ZUBR a.s., IČO:47676906, Komenského č. 3490/35, 75151 Přerov, Pivovar Litovel a.s., IČO:47676914, Palackého 934, 78401 Litovel, Pivovar HOLBA, a.s., IČO:64610276, Pivovarská ul. 261, 78833 Hanušovice, FONTÁNA Kroměříž, spol. s r.o., IČO:47915544, Malý Val 1586, 78701 Kroměříž, PMS Přerov a.s., IČO: 14617099, Komenského 3490/35, 750 02 Přerov (dále souhrnně také jen jako " Členové skupiny PMS" nebo každý jednotlivě také jen jako " Člen skupiny PMS").

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel, prostředky a rozhoduje o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, je vždy ten Člen skupiny PMS, kterému jste své údaje poskytli. Pokud jste své údaje poskytli více Členům skupiny PMS, spravuje každý Člen skupiny PMS především údaje, které se týkají jím poskytovaných služeb a jím distribuovaných produktů. Člen skupiny PMS je dále oprávněn pověřit zpracováním Vašich osobních údajů třetí osobu (externí zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR).

Za správnost a zákonnost zpracování osobních údajů odpovídá vždy příslušný Člen skupiny PMS.

Z jakého důvodu jsou zpracovávány vaše osobní údaje?

Osobní údaje lze zpracovávat, existuje-li alespoň jeden z těchto zákonných důvodů:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Jaké údaje budou zpracovávány, za jakým účelem a jak dlouho?

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (obchodní název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, jsou zpracovávány za tím účelem, aby bylo vyhověno povinnostem souvisejícím s ekonomickou (podnikatelskou) aktivitou těchto osob a požadavkům vyplývajícím z právních předpisů především v oblasti účetnictví, daní, archivnictví apod.

Osobní údaje jako názvy a adresy provozoven (dodací adresa), specifikace provozovny (zaměření, velikost a vybavení provozovny apod.), bankovní spojení, kontaktní adresy a údaje (např. i telefon, e-mail), údaje o předchozích podnikatelských aktivitách a aktivitách ve vztahu ke Členům skupiny PMS, jsou zpracovávány za účelem, aby mohly být plněny povinnosti vyplývající z příslušné obchodní smlouvy (plnění smluvních závazků).

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, identifikace provozoven, bankovní spojení, kontaktní adresy a údaje (např. i telefon, e-mail), údaje týkající se osobní či podnikatelské aktivity ve vztahu k Členům skupiny PMS, údaje o platbách, pohledávkách a závazcích, budou zpracovávány v souladu se zvlášť  uděleným souhlasem ke zpracování údajů, a to za účelem provádění marketingové činnosti ze strany Členů skupiny PMS, zejména informování (písemně, telefonicky, SMS, e-mailem apod.) o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách Členů skupiny PMS a jejich obchodních partnerů, včetně činění nabídek těchto služeb a produktů, mj. i formou obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků uskutečňovaných ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., stejně jako pro marketingové analýzy prováděné s cílem přizpůsobit nabídku Členů skupiny PMS Vašim potřebám.

Oprávnění zpracovávat osobní údaje vzniká pouze na základě titulů (důvodů) předvídaných Nařízením GDPR a Zákonem, tj. zejména na základě Vašeho písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (uděleným platně - byť i jen zčásti - i před datem účinnosti Nařízení GDPR), uzavřené obchodní smlouvy či na základě plnění zákonem stanovených povinností Členů skupiny PMS, popř. v souladu s oprávněnými zájmy Členů skupiny PMS jakožto správců osobních údajů.   

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování, maximálně však po dobu deseti (10) let ode dne podpisu písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (byl-li udělen), dále pak po dobu trvání obchodního vztahu (byl-li uzavřen) a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Tím není dotčeno Vaše právo, jako subjektu údajů, kdykoliv požadovat ukončení zpracovávání osobních údajů (viz níže).

Jakou formou budou Vaše osobní údaje zpracovávány, uloženy a chráněny?

Osobní údaje mohou být zpracovávány, hodnoceny a profilovány manuálně nebo i automaticky (pomocí výpočetní techniky).

Osobní údaje budou bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě, včetně jejich uložení do příslušného softwaru.

Osobní údaje budou zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými, řádně proškolenými a budou elektronicky či fyzicky chráněny proti ztrátě či zneužití.

Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze ti zaměstnanci Členů skupiny PMS, u kterých je tento přístup nezbytný pro naplnění stanoveného účelu zpracování, a kteří jsou povinni o obsahu těchto údajů zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

V případě předávání osobních údajů třetí osobě mimo Členy skupiny PMS (zejména zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR) bude s touto osobou (zpracovatelem) podepsána řádná smlouva, na základě které bude garantována ochrana osobních údajů dle Nařízení GDPR.

V souvislosti se skončením smluvního vztahu bude provedena kompletní likvidace osobních údajů obchodních partnerů, pro jejichž zpracování odpadl důvod; i po skončení smluvního vztahu budou po předepsanou dobu zpracovávány písemnosti, jejichž uchování Členům skupiny PMS ukládají zvláštní právní předpisy především v oblasti daní, archivnictví apod. a písemnosti, které jsou nezbytné k ochraně práv Členů skupiny PMS.

Jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů?

Jako subjekt zpracování osobních údajů máte zejména následující práva:

 1. své osobní údaje poskytnout pouze na základě svého svobodného a dobrovolného rozhodnutí (právo neposkytnout údaje),
 2. svůj souhlas ke zpracování údajů (byl-li udělen) kdykoliv odvolat, a to min. stejnou formou (písemně, mailem či ústně), jako byl tento souhlas udělen; v případě pochybností platí, že toto odvolání musí být doručeno písemně do sídla příslušného Člena skupiny PMS,

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo správce zpracovávat osobní údaje z jiného zákonného důvodu.

 1. požadovat informaci, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 2. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 3. vyžádat přístup k těmto osobním údajům,
 4. podat námitky proti zpracovávaným osobním údajům,
 5. požadovat aktualizaci osobních údajů, jejich opravu, doplnění, omezení či přímo výmaz,
 6. požadovat úplný výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
 7. uplatnit právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a profilování,
 8. požadovat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 9. v souladu se Zákonem obrátit se v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 se žádostí o zajištění opatření k nápravě,

Svá práva můžete uplatnit stejnou formou, jakou jste své osobní údaje poskytli; v případě pochybností svá práva uplatňujte písemným podáním doručeným na adresu sídla Členů skupiny PMS.