Czy ukończyłeś już 18 lat?


Zasady ochrony danych osobowych

Zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ze zmianami (zwanym dalej także „Rozporządzenie RODO“),
 • ustawą nr 101/2000 Dz.U., w sprawie ochrony danych osobowych, ze zmianami (zwaną dalej także „Ustawą“),

przekazujemy Ci w niniejszym dokumencie podstawowe informacje o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora danych osobowych, czyli Pivovar ZUBR a.s., REGON: 47676906, Komenského 3490/35, 751 51 Přerov, Pivovar Litovel a.s., REGON: 47676914, Palackého 934, 784 01 Litovel, Pivovar HOLBA, a.s., REGON: 64610276, ul. Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, FONTÁNA Kroměříž, spol. s r.o., REGON: 47915544, Malý Val 1586, 787 01 Kroměříž, PMS Přerov a.s., REGON: 14617099, Komenského 3490/35, 750 02 Přerov (zwani dalej wspólnie „Członkami grupy PMS“ lub każdy z osobna również „Członkiem grupy PMS“).

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych, a więc osobą, która określa cel, środki i podejmuje decyzje o zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, jest zawsze ten Członek grupy PMS, któremu udostępniłeś swoje dane. Jeśli podałeś swoje dane kilku Członkom grupy PMS, każdy Członek grupy PMS przetwarza przede wszystkim dane, które dotyczą usług, które świadczą oraz produktów, które dystrybuują. Członek grupy PMS jest ponadto upoważniony do powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych osoby trzeciej (zewnętrzny podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia RODO).

Za prawidłowość i zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych odpowiada zawsze określony Członek grupy PMS.

Z jakiego powodu przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Dane osobowe można przetwarzać, jeżeli istnieje co najmniej jedna podstawa prawna:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Jakie dane będą przetwarzane, w jakim celu i jak długo?

Dane osobowe, jak imię i nazwisko, tytuły naukowe, firma (nazwa handlowa), data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, REGON, NIP, przetwarzane są w takim celu, by spełniono obowiązki związane z gospodarczą (przedsiębiorczą) działalnością danych osób wynikających z przepisów prawnych, przede wszystkim w zakresie księgowości, podatków, archiwizacji, itp.

Dane osobowe, jak nazwy i adresy oddziałów (adres dostawy), specyfikacja oddziału (ukierunkowanie, powierzchnia i wyposażenia oddziału, itp.), kontakt bankowy, adresy i dane kontaktowe (np. także telefon, adres e-mail), dane dotyczące poprzedniej działalności gospodarczej oraz działań w stosunku do Członków grupy PMS, przetwarzane są w celu spełnienia obowiązków wynikających ze stosownej umowy handlowej (wykonywanie obowiązków umownych).

Dane osobowe, jak imię i nazwisko, tytuły naukowe, firma (nazwa handlowa), data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, REGON, NIP, identyfikacja oddziałów, kontakt bankowy oraz dane (np. także telefon, adres e-mail), dotyczące osobistych lub przedsiębiorczych działań w stosunku do Członków grupy PMS, dane dotyczące płatności, należności i zobowiązań, przetwarzane będą zgodnie z odrębnie udzieloną zgodą na przetwarzanie danych, a mianowicie w celu prowadzenia działalności marketingowej przez Członków grupy PMS, szczególnie informowanie (na piśmie, telefonicznie, SMS-em, pocztą elektroniczną, itp.) o odbywających się promocjach, produktach, usługach i innych działaniach Członków grupy PMS oraz ich partnerów handlowych, w tym przedstawianie ofert takich usług i produktów, między innymi również w formie informacji handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych, przekazywanych w rozumieniu ustawy nr 480/2004 Dz.U., tak samo jak do celów analizy marketingowej przeprowadzanej w celu dostosowania Twoim potrzebom oferty Członków grupy PMS.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych powstaje wyłącznie na podstawie tytułów (powodów) przewidzianych w Rozporządzeniu RODO i Ustawie, tj, szczególnie na podstawie Twojej pisemnej Zgody na przetwarzanie danych osobowych (udzielonej prawomocnie - nawet tylko częściowo - również przed datą skuteczności Rozporządzenia RODO), zawartej umowy handlowej, lub na podstawie wykonywania ustawowo przewidzianych obowiązków Członków grupy PMS, ewent. zgodnie z uzasadnionymi interesami Członków grupy PMS, jako administratorów danych osobowych.   

Dane osobowe przetwarzane będą tylko przez okres konieczny do spełnienia celu przetwarzania, jednak najwyżej przez okres dziesięciu (10) lat od dnia podpisania pisemnej Zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile została udzielona), a następnie przez okres trwania stosunku handlowego (o ile został zawarty) oraz przez okres określony w stosownych przepisach prawnych.

Powyższe nie ogranicza Twojego prawa, jako osoby, której dane dotyczą, do żądania zakończenia przetwarzania danych osobowych (patrz poniżej).

W jakiej formie będą przetwarzane, zapisywane i chronione Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane, oceniane i profilowane ręcznie, lub także automatycznie (za pomocą sprzętu informatycznego).

Dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej wraz z ich zapisaniem w stosownym oprogramowaniu.

Dane osobowe przetwarzane będą przez osoby specjalnie do tego upoważnione, stosownie przeszkolone i będą chronione elektronicznie lub fizycznie przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają wyłącznie ci pracownicy Członków grupy PMS, dla których dostęp ten jest niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania, i którzy są zobowiązani do utrzymania w tajemnicy tych danych, także po rozwiązaniu ich stosunku pracy.

W przypadku przekazywania danych osobowych osobie trzeciej, poza Członkami grupy PMS (szczególnie podmiot przetwarzający dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia RODO), z osobą tą (podmiotem przetwarzającym) podpisana zostanie stosowna umowa, na podstawie której gwarantowana będzie ochrona danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

W związku z rozwiązaniem stosunku umownego zostanie przeprowadzona kompletna likwidacja danych osobowych partnerów handlowych, do przetwarzania których ustał powód; również po rozwiązaniu stosunku umownego będą przez wymagany okres przetwarzane dokumenty, obowiązek przechowania których nakładają na Członków grupy PMS szczególne przepisy w zakresie podatków, archiwizacji, itp. oraz dokumenty, które są niezbędne do ochrony praw Członków grupy PMS.

W jaki sposób możesz realizować swoje prawa do ochrony danych osobowych?

Jako osoba, której dotyczą dane osobowe, masz szczególnie następujące prawa:

 1. do udostępnienia swoich danych osobowych wyłącznie na podstawie Twojej swobodnej i dobrowolnej decyzji (prawo do nieudostępnienia danych),
 2. do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych (o ile jej udzielono) w dowolnej chwili, a mianowicie w identycznej formie (na piśmie, elektronicznie lub ustnie), w jakiej wyrażono ową zgodę; w razie wątpliwości obowiązuje, że cofnięcie musi zostać doręczone na piśmie do siedziby stosownego Członka grupy PMS,

Cofnięcie zgody nie ogranicza prawa administratora do przetwarzania danych osobowych na innej podstawie prawnej,

 1. do zażądania informacji, czy i jakie dane osobowe są przetwarzane,
 2. do zażądania wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 3. do żądania dostępu do owych danych osobowych,
 4. do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych,
 5. do zażądania aktualizacji danych osobowych, do ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia lub wręcz usunięcia,
 6. do zażądania całkowitego usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 7. do zastosowania prawa do nie bycia przedmiotem zautomatyzowanego indywidualnego decydowania i profilowania,
 8. do zażądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
 9. zgodnie z Ustawą, do zwrócenia się w razie wątpliwości dotyczących legalności przetwarzania danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, REGON: 708 37 627, z siedzibą: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, z wnioskiem o zapewnienie środków naprawczych,

Swoje prawa realizować możesz w takiej samej formie, w jakiej udostępniłeś swoje dane osobowe; w razie wątpliwości realizuj swoje prawa za pośrednictwem wniosku na piśmie doręczonego na adres siedziby Członków grupy PMS.